Ech machen schons iwer 40 Jor als Autodidakt Fotoen,

am Ufank Analog mat Entwécklung

an der Dunkelkammer.

Ech sinn iwer 40 Jor am Fotoclub

Jeune Camera Bonnevoie aktiv.

Am Zäitalter vun der Digitalfotografie

kann ech Saachen probéieren déi elo

méi einfach ze realiséieren sinn.

Wann net anescht vermierkt sinn des Fotoen alleguer an den

Joren 2014-2015-2016 entstanen.+ reportagen 2018

Et ass einfach flott Mëttes Fotoen maachen,owes verschaffen

an dann bis Format A2 erausdrécken.

Dat war dann e schéinen Dag.

vill Spaass beim kucken.wënscht de JOSY

All right reserved. ©copyright by Josy Hinger